PSP 幻想传说 换装迷宫X的金手指

  • RT, 我要的是 幻想篇 不是 换装篇 看清楚了 傻逼自重 有了请直接发 可以用了 我再追加
  • _S ULJS-00293_G 幻想传说:换装迷宫X_C0 钱_L 0x202F30C8 0x05F5E0FF_C0 男猪等级MAX_L 0x002F3107 0x00000063_C0 男猪HP不减_L 0x502F311C 0x00000002_L 0x002F3118 0x00000000_C0 男猪EBG不减_L 0x502F3122 0x00000002_L 0x002F311E 0x00000000_C0 女主等级MAX_L 0x002F33DF 0x00000063_C0 女主HP不减_L 0x502F33F4 0x00000002_L 0x002F33F0 0x00000000_C0 女主EBG不减_L 0x502F33FA 0x00000002_L 0x002F33F6 0x00000000_C0 全道具_L 0x8030770D 0x004C0001_L 0x00000063 0x00000000_C0 全武器 _L 0x8030777F 0x00C60001_L 0x00000063 0x00000000_C0 全防具 (体)_L 0x80307845 0x00310001_L 0x00000063 0x00000000_C0 全防具(头)_L 0x80307876 0x00200001_L 0x00000063 0x00000000_C0 全防具(腕)_L 0x80307896 0x00270001_L 0x00000063 0x00000000_C0 全饰物 _L 0x803078BD 0x006B0001_L 0x00000063 0x00000000_C0 全食才_L 0x80307759 0x00260001_L 0x00000063 0x00000000_C0 全贵重物品_L 0x8030792B 0x00340001_L 0x00000001 0x00000000_C0 全服装_L 0x8030795F 0x00540001_L 0x00000001 0x00000000